Chính sách và quyền lợi của khách mua căn hộ AB Central Square

Câu hỏi: Việc chia lợi nhuận 80% cho từng đơn vị Unit Hotel hay toàn khối Unit Hotel AB Central Square?

Trả lời : Việc chia sẻ lợi nhuận được tính trên giá trị đầu tư của Unit Hotel, được quy đổi thành tỷ lệ phần trăm tham gia đầu tư của khối Unit Hotel. Việc chia sẻ lợi nhuận 80% cho khách hàng được tính theo tỷ lệ phần trăm đầu tư của toàn khối căn hộ khách sạn Condotel

Câu hỏi:Chi phí của việc vận hành được tính dựa trên cơ sở nào?

Trả lời :Các chi phí vận hành quản lý AB Central Square Nha Trang , theo luật thuế doanh nghiệp và có kiểm toán độc lập (hàng năm khách hàng được nhận báo cáo tài chính và kiểm toán). (Chi tiết tham khảo Dịch vụ quản lý của Hợp đồng)

Câu hỏi:Khách hàng có đóng quỹ bảo trì không?

Trả lời :Quỹ bảo trì được quy định là 2% trên giá trị thuần Hợp đồng hợp tác đầu tư. Khách hàng đóng quỹ bảo trì lần đầu được chia sẻ theo từng tiến độ góp vốn (Chi tiết tham khảo tiến độ góp vốn)

Sau khi khai thác vận hành, Qũy bảo trì được trích lập từ nguồn doanh thu kinh doanh (chi tiết tham khảo tại điều 6, Phụ lục V của hợp đồng)

can-1-phong-ngu

Câu hỏi:Các loại thuế khách hàng đóng là gì ?

Trả lời :Hợp đồng hợp tác đầu tư Condotel AB Nha Trang không có thuế VAT theo quy định. Các thu nhập của khách hàng từ cam kết và chia sẻ lợi nhuận , khách hàng chịu thuế thu nhập cá nhân (đối với cá nhân)và thuế VAT (đối với doanh nghiệp)

Câu hỏi:Khu Unit Hotel có bắt buộc khách hàng phải ký hợp đồng hợp tác bao nhiêu năm không ? Tôi không muốn tham gia chương trình hợp cam kết hợp tác, mà muốn giữ lại căn hộ khách sạn để có thể vào ở bất cứ khi nào tôi muốn, như vậy có được không?

Trả lời :Khách hàng tham gia đầu tư khối Unit Hotel để cùng chủ đầu tư AB 44 Trần Phú vận hành khai thác kinh doanh xuyên suốt trong thời hạn của Hợp đồng và chương trình (Chi tiết tham khảo Điều 8 của Hợp đồng)

Câu hỏi:Nếu khách hàng đặt phòng nhưng không ở thì có bị mất ngày ưu đãi không ?

Trả lời :Khách hàng đã đặt trước ngày sử dụng Condotel AB Nha Trang nhưng không sử dụng và hủy bỏ việc đặt trước đó ít nhất 7 ngày trước ngày dự kiến sử dụng Unit Hotel thì những ngày đặt trước đó sẽ không tính vào thời hạn ưu đãi. Trong trường hợp khách hàng đã đặt trước ngày sử dụng căn hộ khách sạn nhưng không sử dụng và hủy bỏ việc đặt trước theo quy định thì những ngày đặt trước đó được tính vào thời hạn ưu đãi.

Câu hỏi:Khách hàng sẽ tham gia chương trình từ thời điểm nào sau khi ký hợp đồng hợp tác Unit Hotel hay khi bàn giao condotel?

Trả lời :Vào ngày bàn giao thực tế (tức là ngày mà AB thực tế bàn giao unit Hotel cho khách hàng theo đúng tiêu chuẩn và chất lượng quy định hoặc một ngày khác theo thỏa thuận trong hợp đồng), khách hàng sẽ chuyển giao Condotel AB Central Square cho chủ đầu tư để CĐT vận hành và khai thác theo chương trình. Chủ đầu tư có 30 ngày vận hành thử chương trình, không tính vào thời gian trả thu nhập cho khách hàng

Câu hỏi:Chủ đầu tư sẽ thanh toán thu nhập theo chương trình định kỳ như thế nào?

Trả lời :Chủ đầu tư sẽ thanh toán thu nhập cho khách hàng định kỳ 6 tháng/lần sau khi chủ đầu tư nhận được báo cáo tài chính có kiểm toán xác định doanh thu và chi phí phát sinh từ chương trình.

Câu hỏi:Khách hàng có được quyền kiểm tra các nghiệp vụ kế toán không? Kiểm tra như thế nào?

Khách hàng có quyền tự mình / hoặc sắp xếp cho một bên thứ ba xem xét/ kiểm tra báo cáo tài chính hàng năm liên quan đến dịch vụ quản lý và hợp tác căn hộ khách sạn.

Câu hỏi:Liệu Unit Hotel của tôi có được đảm bảo chất lượng trong thời giant ham gia chương trình?

Trả lời :Trong thời gian tham gia vào chương trình hợp tác của chủ đầu tư, Condotel 44 Trần Phú luôn được nâng cấp, thay đổi nội thất để đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn khách sạn quốc tế

Câu hỏi:Khách hàng có được đầu tư chung Unit Hotel không?

Trả lời :Khách hàng được quyền cùng nhau hợp tác kinh doanh căn hộ khách sạn AB Central Square  Nha Trang nhưng phải đảm bảo tuân thủ các quy định trong hợp đồng. Théo đó, tất cả khách hàng phải cùng ký kết hợp đồng với CĐT và sẽ chỉ định một người làm đại diện để giao dịch với CĐT. CĐT không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào giữa các khách hàng với nhau và với bên thứ ba.

Câu hỏi:Công ty kiểm toán có không ? Tên công ty là gì?

Trả lời :Công ty kiếm toán nước ngoài độc lập được xem là kiểm toán cuối cùng

NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ DỰ ÁN